EN
Kullanıcı Sözleşmesi

Güncelleme Tarihi: 22.06.2021

https://www.unoks.com Şirket ürünlerini tanıtmak amacıyla kurulmuş bir internet sitesidir (Websitesi). 

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (Sözleşme) İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Yansanayi Caddesi, No:3, YA4 Özel Parsel, Tuzla, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Ünoks Endüstriyel Paslanmaz Ürünler Sanayii Ticaret Limited Şirketi (Şirket) ile Websitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanan veya Websitesi’ni ziyaret eden/erişim sağlayan Kullanıcılar arasında, Kullanıcılar’ın Şirket’ten sağladığı hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için hazırlanmıştır.

Bu Sözleşme, Şirket ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme’de Kullanıcı ile Şirket ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Kullanıcı, Websitesi’ne, ürünlerden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, ziyaret ederek/erişim sağlayarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder. 

Bu Sözleşme, hizmetler sunulurken veya hizmetler sunulmasa dahi Websitesi kullanılırken herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşullar başta olmak üzere Kullanıcılar ile Websitesi’nin kullanılması amacıyla hazırlanan diğer metinlerde olmayan hususların düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu Sözleşme’nin konusu, Websitesi’nin kullanım koşulları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.
 
Websitesi, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, IOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve uygulama üzerine yüklenen doküman, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

WEBSİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcılar, Websitesi ara yüzünden erişim sağlayarak Websitesi’ni kullanmaya başlar. Kullanıcı, işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan koşullar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde Websitesi’nden faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, Websitesi’ni kullanmakla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine, etik kurallara ve internet kullanımına ilişkin tüm kural ve yasalara uygun olarak kullanmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Websitesi’nden kaynaklanmayan herhangi bir sebeple (altyapısal ve/veya donanımsal sebepler vb.) herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Websitesi ve Kullanıcı arasındaki iletişimde kesintiler, hizmet kalitesinde düşüşler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Websitesi’ne ulaşmaya ilişkin kesintilerde Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, Websitesi’ni ziyaret ederken ve kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan hukuka ve ahlaka aykırı eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket sunduğu hizmetin sürekliliğini, kalitesini, doğruluğunu, kesintiye uğramayacağını, hatasız olduğunu veya virüs içermediğini veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğini taahhüt etmez. Bu madde kapsamında olası bir aykırılık nedeniyle doğan zararlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 • Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,
 • Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,
 • Kullanıcılar’ın bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,
 • Şirket tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,
 • Şirket ve/veya üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
 • Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,
 • Şirket ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya Şirket’in faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,
 • Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı paylaşımda bulunmak,
 • Websitesi’nin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, 
 • Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek, ve
 • Otomatik programlar hazırlayarak Websitesi’ni kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak.

Kullanıcı, Şirket’in ayni veya şahsi haklarını, kişilik haklarını, fikri mülkiyet haklarını, malvarlığı haklarını veya fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek mal veya hizmetlere ilişkin herhangi bir hakkı ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, yazıları, istatistikleri, bilgilendirmeleri, içerikleri, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yaymayacağını, dağıtmayacağını, aktarmayacağını işlemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Şirket dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Websitesi’ne erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcı, Websitesi’nin Şirket’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Websitesi’nin içeriği 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alıp korunmaktadır. Websitesi üzerinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, kaynak kod, objekt kod, dizin, görsel veya içeriğin münhasıran hak sahibi kural olarak Şirket’tir. Kullanıcı, Websitesi üzerinde yer alan ve Şirket’e ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kullanıcı, hiçbir şekilde tersine mühendislik yapmayacağını ya da Websitesi’nin kaynak kodunu bulmak, elde etmek veya kopyalamak amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Şirklet ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

WEBSİTESİ’NİN SONLANDIRILMASI

Şirket, her zaman Sözleşmesi’nin esasını oluşturan Websitesi’nin tamamını veya bir kısmını önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırabilir. 

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Websitesi’nden ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda, değiştirebilir. 

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşme'nin ve ayrı ayrı her bir maddesinin uygulanması ve yorumlanmasından doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşme'den veya ayrı ayrı her bir maddesinden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ’NİN YÜRÜRLÜĞÜ

Sözleşme Websitesi ziyaret edildiği an itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Taraflar arasında anlaşma ile varılmış tüm bu hususları içeren bu Sözleşme, daha önce Taraflar arasında akdedilmiş yazılı ve sözlü tüm düzenlemelerin yerine geçer.